POLITYKA PRYWATNOŚCI E–SKLEPU kominyGT.pl

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

I. Definicje

    1. Administrator danych – Sprzedawca, tj. spółka sklepy GT sp. z. o.o., stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Leszczynek 2A, 99-300 Kutno, wpisana do KRS KRS: 0000923081 NIP: 775 266 69 52 i REGON: 389989297;

    2. Sklep – serwis i sklep internetowy prowadzony przez Administratora danych za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem: http(s)://kominyGT.pl;

    3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; 

    4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca witrynę internetową Sklepu;

    5. Konto – funkcjonalność dostępna w Sklepie, dzięki której możliwe jest zarządzanie zamówieniami Klienta, pod warunkiem rejestracji (tj. utworzenia indywidualnego Konta Klienta w Sklepie) oraz logowania do zarejestrowanego Konta; po zalogowaniu do Konta Klient będzie miał możliwość składania zamówień na Produkty, przeglądania historii dotychczasowych zamówień,  jak również uzyska dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość modyfikowania ich;

    6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s. 1).

II. Postanowienia ogólne

    1. Każdy użytkownik witryny internetowej http(s)://kominyGT.pl; – zarówno rejestrujący się, jak również przeglądający treści w obszarze ogólnodostępnym Sklepu – może udostępniać dotyczące go dane, zarówno pozwalające na identyfikację (w tym dane osobowe), jak i dane anonimowe. Sprzedający, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań w zakresie zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa udostępnianych danych, jak również zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich bez wyraźnej podstawy prawnej. W zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator danych stosuje się w szczególności do zasad określonych w RODO.

    2. W kwestiach związanych z ochroną Danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych:

        a. drogą pisemną na adres: SKLEPY GT, Leszczynek 2A, 99-300 Kutno,

        b. drogą mailową na adres: biuro@kominyGT.pl,

        c. drogą telefoniczną: 510 13 14 15.

    3. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobie, w jaki Administrator danych korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o Użytkownikach, a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.

    4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie witryny internetowej Sklepu prowadzonej przez Administratora danych, nie odnosi się natomiast do usług online oferowanych przez strony trzecie.

    5. Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla podmiotów nieuprawnionych.

III. Zbieranie informacji przez Administratora danych 

    1. Administrator danych będzie gromadzić Dane osobowe Użytkowników, w tym ich dane osobowe, w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie ich traktować w sposób niezgodny z tymi celami. W razie konieczności zebrania danych dla realizacji określonego celu Administrator danych poinformuje o tym osobę zainteresowaną starając się przekazać pełną klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych w czasie lub – w miarę możliwości – przed zebraniem tych danych. 

    2. Administrator danych zobowiązuje się zbierać jedynie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. 

    3. Za pośrednictwem Sklepu Administrator danych może wejść w posiadanie danych:

        a. dostarczanych bezpośrednio przez Użytkowników, w tym:

            i. danych osób kontaktujących się z Administratorem danych z wykorzystaniem dostępnych na stronie Sklepu danych teleadresowych Administratora lub formularza kontaktowego,

            ii. danych osób rejestrujących indywidualne Konto w Sklepie i logujących się do już zarejestrowanego Konta bądź umieszczających komentarze o Produktach, 

            iii. danych przekazanych podczas składania zamówienia na Produkty, w tym w przypadku dokonywania zakupu jako „gość”,

            iv. danych osób, które wyraziły zgodę na subskrypcję newslettera, 

        b. zbieranych automatycznie:

            i. ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania strony Sklepu, Administrator danych może zbierać także dane, w tym informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na stronę Sklepu, liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na stronie Sklepu oraz odwiedzanych konkretnych podstronach;

            ii. dane zebrane automatycznie nie są związane z danymi z innych źródeł; Administrator danych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wskazane dane zbierane automatycznie nie identyfikowały osób fizycznych, tj. by nie miały one charakteru danych osobowych; Administrator danych zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji danych zbieranych automatycznie oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań leżących w granicach prawa zmierzających do ustalenia źródła pochodzenia danych w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystywania informacji bądź innych bezprawnych czynności.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych 

    1. Administrator danych przetwarza Dane osobowe:

        a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO,

        b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

    2. Kategorie, podstawy prawne oraz okres przetwarzania Danych osobowych ustalany jest odrębnie dla każdego celu przetwarzania – na zasadach opisanych w niniejszej części. 

    3. Administrator danych będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

        a. Dane osobowe osób rejestrujących indywidualne Konto w Sklepie, logujących się do już zarejestrowanego Konta, dodających komentarze o produktach – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestracji i utrzymywaniu Konta w Sklepie, której stroną jest Użytkownik czy usługi polegającej na umożliwieniu dodawania komentarzy o produktach w Sklepie;

        b. Dane osobowe osób składających zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, w tym w przypadku dokonywania zakupów jako „gość” – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Produktów, której Stroną jest Użytkownik;

        c. Dane osobowe osób subskrybujących newsletter – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

        d. Dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem danych z wykorzystaniem dostępnych na stronie Sklepu danych teleadresowych Administratora bądź formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można konieczność rozpatrzenia indywidualnej sprawy zgłaszanej przez Użytkownika, w tym udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.

    4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:

        a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (np. archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych),

        b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można m.in. ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, rozpatrywanie składanych reklamacji dotyczących Produktów lub usług oferowanych przez Administratora danych, 

        c. art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w zakresie danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników opcjonalnie, innych niż te, które są wymagane dla danego celu przetwarzania – za ich zgodą. 

    5. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały podane. Konsekwencją niepodania danych może być:

        a. dla danych określonych w pkt 3.a. – brak możliwości zarejestrowania i prowadzenia Konta w Sklepie lub opublikowania komentarza o Produkcie,

        b. dla danych określonych w pkt 3.b. – brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy,

        c. dla danych określonych w pkt 3.c. – brak możliwości otrzymywania informacji drogą handlową w postaci newslettera,

        d. dla danych określonych w pkt 3.d. – brak możliwości kontaktu zwrotnego ze strony Sprzedawcy lub rozpoznawania indywidualnej sprawy zgłoszonej przez Użytkownika.

W przypadku Danych osobowych podawanych opcjonalnie nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.

    6. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcy usług IT i hostingowych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne, kontrahenci Administratora danych, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub dostawy zamówionych Produktów (np. przewoźnicy, producenci, podmioty, które mają wydać zamówione Produkty z miejsca składowania, etc.). 

    7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży, a także później, tj. przez okres czasu wymagany właściwymi przepisami prawa, w tym w związku z przechowywaniem dokumentów niezbędnych do celów podatkowych bądź do czasu przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. W przypadku newslettera, dane osobowe będą przechowywane przez czas subskrypcji – tj. przez okres, przez jaki Administrator danych będzie świadczyć usługę polegającą na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną bądź do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na subskrypcję.  

    8. Użytkownicy posiadają następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: 

    a. prawo dostępu do danych osobowych,

    b. prawo do sprostowania danych osobowych,

    c. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

    d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

    9. W przypadku danych  osobowych określonych w pkt 3 d. (kontakt, rozpatrzenie indywidualnej sprawy), Użytkownicy posiadają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to związane z ich szczególną sytuacją.  

    10. W przypadku danych osobowych określonych w pkt 3 a., b. i c. (zawarcie umowy, newsletter), Użytkownicy posiadają także prawo do ich przenoszenia, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

    11. W przypadku danych osobowych określonych w pkt 3 c. (newsletter), Użytkownicy posiadają dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływ

    12. Wykonanie uprawnień, o których mowa w pkt 8-11 powyżej, może nastąpić poprzez złożenie stosownego wniosku do Administratora danych:

        a. drogą pisemną na adres: SKLEPY GT, Leszczynek 2A, 99-300 Kutno,

        b. drogą mailową na adres: biuro@kominyGT.pl,

        c. drogą telefoniczną: 510 13 14 15.

W przypadku Użytkowników posiadających Konto w Sklepie, prawo dostępu do danych i do ich sprostowania może nastąpić również za pośrednictwem tego Konta. W takim przypadku po zalogowaniu się do swojego indywidualnego Konta Użytkownik ma możliwość podglądu udostępnionych przez siebie danych osobowych oraz ich zmodyfikowania, jak również historii złożonych zamówień.

    13. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

    14. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

V. Pliki cookies 

    1. Witryna kominyGT.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

    2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

    3. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

    4. W ramach korzystania z witryny Sklepu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

            a) pliki cookies (tzw. niezbędne) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

            b) pliki cookies (tzw. wydajnościowe) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

            c) pliki cookies (tzw. funkcjonalne) umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

    5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie:

        a) właścicielem narzędzia „Google Analytics” jest Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;

        b) z zasady dane o zachowaniu użytkownika zbierane przez pliki cookie przesyłane są do serwera Google w USA i tam zapisywane; w przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwa członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym; jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony; 

        c) w imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie;

        d) adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google; można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce może to jednak utrudnić korzystanie z witryny lub niektórych jej funkcjonalności; ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en); 

        e) szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem:  www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.

    6. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 

    7. Użytkownicy w każdej chwili mają możliwość wyłączenia cookies w swojej przeglądarce – jeśli nie chcą, by pliki te były przechowywane na ich komputerze lub innym urządzeniu. Pliki cookies można wyłączyć trwale lub w związku z prowadzoną sesją. Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie strony Sklepu, jak również na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych. 

VI. Postanowienia końcowe 

    1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie kominyGT.pl. 

   2. Korzystanie z serwisu kominyGT.pl oznacza zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności.